Nyheter

Nyheter2019-05-06

Lunds kommun inför kulturchek hösten 2019

Från och med idag kan barn födda 2011-2012, skrivna i Lund välja musikskola via "musikchecken" för start hösten 2019. Läs mer här.
2018-12-31

Barnkonventionen blir svensk lag

Den 13 juni fattade Riksdagen beslut om att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020. Det betyder bl.a. att rättigheter som delaktighet i beslut som rör barnet självt, samt barnets val av uttrycksform formatliseras och måste följas av exempelvis kommuner och andra aktörer. Kulturcheckar som ett verktyg för barns inflytande och möjlighet att göra sin röst hörd, samt för val av uttryck har blivit intressant i ljuset av detta beslut. Läs mer i information från SKL här.2015-12-07

Orättvis musikskolesituation för barn i Lund

Sydsvenskan skriver om prisskillnader som sträcker sig mellan 1100 - 5990 kr per termin för barn i Lunds kommun där en utredning om kulturcheckar skjutits upp ett flertal gånger. "Det känns inte så bra att som skattebetalare inte få tillbaka något" säger Oskar Hagberg som är förälder i kommunen, med anledning av de köer som finns till den enda kommunala kulturskolan och som tvingar familjer att själva ta ansvar för sina barns musikundervisning genom att anlita privatskolor på egen bekostnad. Utredningen om kulturcheck ska avgöra ifall det är bättre att en familj kan välja vilken skola de vill till ett och samma pris.2015-05-18

Kulturskolan hjälper kommunen med Kulturcheck i Lund

En politisk majoritet i Lunds kommun har beslutat att påbörja en utredning för att kunna erbjuda kulturcheckar precis som i grannkommunen Staffanstorp.

Utredningen ska vara klar i november i 2015 och personal från Kulturskolan kommer att hjälpa till med utredningen som ska leda till att kulturcheckar kan införas 2017. Köerna till Kulturskolan i Lund varierar mellan 2-4 år för de populära instrumenten och många andra aktörer skulle kunna utnyttjas för ett bredare utbud och ett mer demokratiskt kulturliv menar musikern och pianoläraren Fredrik Schützer.
2015-02-14

"Det är kommunen som bestämmer Kulturskolans uppdrag"

Torgny Sandgren på Sveriges Musik och Kulturskoleråd i radio-intervju, menar att varje kommun själv måste bestämma om den vill tillgodose barnens önskemål eller slå vakt om kulturarvet. Kulturskolan och även kulturcheckar är inte reglerat i någon lag utan är upp till varje kommun att erbjuda, på det sätt som invånarna önskar. Kulturskolan har inte heller några direktiv i nuläget om vad som ska läras ut eller prioriteras, däremot efterlyser Torgny Sandgren en nationell strategi.
2015-02-13

Utredning kan ge checkar i Nora kommun

Musikskolan i Nora kommun lades ner 1999 och sedan dess ersatts av kurser på studieförbund som finansierats av kommunen. En utredning pågår nu som kan utmynna i antingen en regional "storkulturskola" eller i ett kulturchecksystem.2015-01-25

Utredningen om Kulturcheck i Lunds Kommun skjuts upp

Även Lunds kommun har beslutat att utreda möjligheten att införa ett kulturchecksystem. Partierna är nu oense om hur snart utredningen ska göras, bl.a. menar man att den kommunala kulturskolan måste få tid på sig att uppnå sina mål för att en utredning ska bli rättvisande. I Lund finns sedan länge en kö till kulturskolan. Rektorn Håkan Carlsson har redan under sommaren 2010 bett privata aktörer om hjälp för att kunna hänvisa köpstarka kunder till andra alternativ och på så sätt minska kön, nu vill man titta på möjligheten att låta alla barn få möjlighet välja skola med hjälp av en kulturcheck.2015-01-11

Rektorn för Kommunal Musikskola hyllar kulturchecken i TV4

TV4 har granskat 30 kommunala musikskolor i landet och funnit att lång väntetid gäller för nästan samtliga. Rektorn för kommunala musikskolan i Staffanstorp, Lena Forén Naranjo, menar att de på en gång har kunnat ge plats åt alla som stått i kö tack vare checksystemet. I Staffanstorps kommun startade man med musikskolecheckar på höstterminen 2013 vilket innebar att två privata skolor avlastade den kommunala verksamheten. Läs mer om hur checksystemet ser ut i Staffanstorp.2014-08-10

Ytterligare två musikskolor öppnar i Staffanstorps kommun hösten 2014

Musikum, Skånska Småstadens Kulturksola och LIMUS (Lunds Internationella Piano -och Musiksalong). Sedan Staffanstorps kommun införde checksystemet har Rockskolan Sverige lockat flest elever.2014-03-02

Vad händer med den kommunala musikskolan när den konkurrensutsätts och finansieras via musikskolecheck?

"Det informanterna upplevde som positivt med konkurrensutsättningen var att kunderna inte behövde stå i kö till verksamheten, men konsekvensen av att kön var borta var att många lärare fått svårare att fylla sina tjänster. Den ständiga elevrekryteringsprocessen och känslan av att ha eget ansvar att fylla sin tjänst skapade stress hos lärarna. Lärarna och tre av våra fyra informanter önskade att den kommunala musikskolan i framtiden ska ha ett uppdrag att bevara mångfald och bredd gällande genrer och instrument"


Ylva Karlström och Lovisa Engdahl Nilsson på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm har undersökt hur de kommunala arbetsplatserna har förändrats sedan musikskolecheckar införders i Nacka och Österåker. Här kan du läsa sammanfattningen och här kan du ladda hem hela uppsatsen.


2013-06-28

Checksystem för kulturkurser har utretts i Nacka

Kultur- och utbildningsdirektören har utrett förutsättningar, omfattning och kostnader gällande införande av ett kundvalssystem för kulturkursverksamheten.

Kultur- och utbildningsdirektören föreslår att det fortsatta utredningsarbetet ska inriktas mot att föreslå revideringar av nuvarande modell för avtal med anordnare av kulturkurser.


Ställningstagandet grundar sig på att ett checksystem för kulturkurser medför ökade kostnader jämfört med idag och att det är svårt att få kostnadskontroll. Valfrihet och mångfald av aktörer är uppnått i nuvarande system.


Kulturnämnden  fortsätter dock att bevaka frågan om kulturcheck:

- Vid revideringen av nuvarande kulturavtalsmodell ska hänsyn tas till om det finns något kulturuttryck eller någon geografisk del av Nacka där kulturkursverksamhet saknas eller är underdimensionerad idag.

- Parallellt med revidering av nuvarande system med kulturavtal får kultur- och utbildningsdirektören i uppdrag att fortsätta att bevaka frågan om kulturcheck med inriktningen att återrapportera till nämnden senast hösten 2014. Frågor att bevaka är erfarenheter från andra kommuner, möjliga konsekvenser för musikskoleverksamheten i Nacka samt en övergripande konsekvensanalys för införandet av en kulturcheck.
2013-03-01

Staffanstorp inför musikskolecheckar

Från hösten 2013 erbjuderStaffanstorps kommun musikskolecheckar som går att lösa in på tre olika skolor; Lunds Piano & Stråksalong, Rockskolan Sverige och Staffanstorps Musikskola. Omkring 250 barn beräknas stå i kö för att nu kunna få plats på en av skolorna. Läs mer i Sydsvenskans artikel från den 22 februari 2013.

KONTAKT

info@kulturcheck.se

NYHETER


6 mars 2019

Nu kan du anmäla dig till Lunds musikcheck fram t.o.m. 26 maj


31 december 2019

Barnkonventionen blir svensk lag